Geografická poloha mesta Poltár

Mesto Poltár s okolím svojou rozlohou zasahuje do viacerých geomorfologických celkov ( Lučenskej kotliny, Cinobanského predhoria, Revúckej vrchoviny a Poltárskej pahorkatiny) v nadmorských výškách od 215 do 380m. Mesto Poltár sa rozkladá v asymetrickej doline a na riečnych terasách Poltárice, pričom západná časť Zelené leží na nive a nízkej terase Ipľa. Celkovo zaberá plochu 3045ha.

Od pradávna k Poltáru patrili osady Hájiky, Maky, Prievrana, Hanka-pusta, Cibička, Károľ, Machulina, Močiar, Podskalica, Potočok a Stráž. Roku 1969 Poltár získal štatút mesta a k nemu boli pričlenené obce Slaná Lehota, Zelené a osady Podháj a Prievrana.

Poltar mapa


Zväčšiť mapu

Geologické pomery mesta Poltár

Pri pohľade na geologickú mapu Slovenskej republiky (BIELY a kol., 1995) na území mesta Poltár a jeho okolí zisťujeme značne komplikovaný vývoj. Vyskytujú sa tu súbory hornín, ktoré patria k rôznym vývojovým etapám v Západných Karpatoch od najstarších - paleozoických (prvohorných) po najmladšie, kvartérne.

Z predtreťohorných útvarov v okolí Poltára vystupujú dve tektonické jednotky - veporikum a gemerikum.

Profesionálne priemyselné ventilátory za skvelú cenu.
Vytvorená a spravovaná VladoPt